left direction
right direction


ข่าวประชาสัมพันธ์

Display portlet menu

การสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพของสื่อวิทยุกระจายเสียง
ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ บรรดาบริษัทห้างร้านรวมทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ มักจะโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายทั้งลด แลก แจก แถม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการให้บริโภคซื้อสินค้า โดยการส่งสลากหรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อชิงรางวัล
อย. เตือน โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงระวังโทษจำคุก
สำนักงาน กสทช. ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (โทรทัศน์ดาวเทียม / เคเบิลทีวี) ในลักษณะทำให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง สั่งระงับโฆษณายาตราศรเทพทางสถานีวิทยุชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตรวจพบการโฆษณายาน้ำวีกีฟ ยาน้ำทวิน และยาน้ำแก้ไอ ลอร์ซู ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน เพาว์เวอร์ FM ดนตรีมีพลัง ความถี่ 104.0 เมกะเฮิรตซ์ และการโฆษณายาตราศรเทพ
เสวนา เรื่อง “บทบาทสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในกรณีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน”
สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญและจะได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำคัญ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการผู้ประกอบกิจการฯ ตระหนักถึง...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สำนักงาน กสทช.โดย คณะอนุกรรมการเตรียมการและยกร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การเสวนา เรื่อง "บัตรผู้ประกาศยุค กสทช."
รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง "บัตรผู้ประกาศยุค กสทช." เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศของสำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดพิธีมอบบัตรผู้ประกาศของสำนักงาน กสทช. แก่ผู้ที่ทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รับบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
การกระจายเสียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ จ.หนองคาย โดยนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ